Školné a stravné

Školné

Základní částka pro období od 1.9.2023 do 31.8.2024 činí 600,- Kč měsíčně. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne aktuálního měsíce na účet školy. Bankovní spojení: ČS, č. ú. 1467695349 / 0800. Je nutné vždy uvádět jméno dítěte!

Vážení rodiče, máte možnost uplatnit slevu za úhradu předškolního vzdělávání ("školné") vašeho dítěte v MŠ. Více informací vám sdělí paní Hegnerová v ZŠ Velký Beranov.

Stravné

Přihlášení a odhlašování stravy

Ke stravování můžete dítě přihlásit na předepsaném tiskopise (Přihláška ke stravování). Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 14.00 hod. nebo v daný den do 7.00 hod. na telefonním čísle: 567 218 053, 734 243 017, formou SMS, e-mailem: kalivodova@zsvberanov.cz.
Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo (od 11.00 do 11.15 hod) pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Neodhlášená strava propadá bez náhrad!


Úplata za školní stravování

Platba za stravné probíhá bezhotovostní platbou prostřednictvím sběrného účtu (strávník musí mít zřízen bankovní účet, u kterého si vyřídí souhlas k inkasu). Číslo účtu: 0101220571 / 0800. Hotově jen ve výjimečných případech u vedoucí ŠJ. Částka za jedno dítě činí max. 1 500,- Kč.
Zákonný zástupce má povinnost dodržovat pravidla plateb stravného. Stravné se platí inkasem vždy k 15. dni v aktuálním měsíci. Případné přeplatky z odhlášené stravy jsou automaticky převedeny do záloh na stravování v dalším měsíci. Pokud nebude do tohoto data provedena úhrada, bude strava od následujícího dne odhlášena bez dalšího upozornění, až do zaplacení. Veškeré přeplatky vzniklé ke konci školního roku jsou pak vráceny v měsíci červenci.
 

Stravování o prázdninách

V době hlavních a vedlejších prázdnin připravuje ŠJ jídlo pro MŠ, pokud bude přihlášeno nejméně 10 strávníků. Rodič musí dítě závazně přihlásit ke stravování nejméně jeden týden před začátkem prázdnin. Vedoucí ŠJ oznámí nejpozději čtyři dny před zahájením prázdnin, zda bude stravování zajištěno.

Kompletní informace o školném a stravném naleznete ve školním řádu MŠ v Dokumentech ke stažení.